Pratik Bilgiler

 

 

10/01/2022

SİRKÜLER 2022/01

                                                                                

KONUSU: 2022 Uygulamadaki Değişiklikler

 

Değerli müşterilerimiz,

Muhasebe yetkilileri,

Bildiğiniz üzere vergi ve sosyal güvenlik mevzuatında birçok hadlerde her yıl değişiklikler yapılmaktadır. Bu değişiklikler 2022 yılına ilişkin uygulamalarda karşınıza çıkabilecek olan konular seçilerek bir özet halinde aşağıda belirtilmiştir. Uygulamalarınızda dikkate alınmasını önemle rica ederiz.

 

SGK MEVZUATI

 

ASGARİ ÜCRET :        

01/01/2022-30/06/2022…………….:  5.004.-TL

01/07/2022-31/12/2022.....................:  6.471.-TL

                                                                                                        

 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 01/01/2022 Tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ ALT SINIR:

01/01/2021-30/06/2022…………….:    5.004.- TL

01/07/2022-31/12/2022.....................:    6.471,-TL

SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ ÜST SINIRI:

01/01/2022-30/06/2022…………….:   37.530.- TL

01/07/2022-31/12/2022................:   48.532,50 TL

KIDEM TAZMİNATI TAVANI:

01/01/2022-30/06/2022…………..: 10.848,59 TL

01/07/2022-31/12/2022.................:  15.371,40 TL

 

SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI, ÇOCUK VE AİLE ZAMMI

Dönemler

Yemek Parası (Günlük)

Çocuk Zammı (Aylık)

Aile Zammı (Aylık)

01.01.2022-30.06.2022

 10,01 TL

       100,08 TL    

      500,40 TL

01.07.2022-31.12.2022

            12,94 TL

               129,42 TL

                 647,10 TL

 

  

 VERGİ MEVZUATI                          

                                                       GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ

2022 takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi

 

32.000 TL'ye kadar

15%

70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası

20%

170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL (ücret gelirlerinde 250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL), fazlası

27%

880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL), fazlası

35%

880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL), fazlası

40%

 

 2022 YILI 

DİKKATE ALINACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI:        %36,2

YAZAR KASA FİŞİ ÜST SINIRI……….......………........….:   2.000,00 TL

DEMİRBAŞ GİDER YAZMA SINIRI………................……:  2.000,00TL

 

KONUT KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA:

2022 YILI İÇİN 9,500,00 TL

2021 YILI İÇİN 7.000,00 TL

 (DİKKAT : 2022 Mart ayında verilecek olan Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde beyan edilecek olan 2021 yılına ait konut kira gelirlerine uygulanacak olan istisna tutarı 7,000 TL. dir.)

 

DEĞER ARTIŞ KAZANCI İSTİSNASI   ...... 25.000,00 TL.  (2021 için 19.000TL.)

Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2022 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 58.000 TL olarak tespit edilmiştir. (2021 için 43.000 TL)

Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2022 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 3.800 TL olarak tespit edilmiştir. (2021 için 2.800 TL)

 

İNDİRİMLİ ORANLI KDV İADESİNDE ALT SINIR  25.700,00 TL    (2021 için 18.900,00TL)

 

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YEMEK VE YOL PARASI

2022 yılı için müstesna yemek bedeli; 34,00 TL olarak açıklandı. (01/07/2022-31/12/2022 için 51,00TL.) Gelir Vergisi Kanunu’nda düzenlenmiş olan Vergiden Müstesna Yemek Bedeli, işyerinde veya işyerine bağlı birimlerde, işveren tarafından yemek verilmesi halinde, çalışanlara günlük uygun görülen tutarlar vergiden istisna tutulmuştur. 2022 yılı için 34,00 TL’nin (KDV Hariç)  (01/07/2022-31/12/2022 için 51,00TL.) üzerinde yemek ödemesi yapılması halinde bu Müstesna tutarını aşan tutar kadar ki kısım vergiye tabi kabul edilmektedir. 

Personele işe gidiş gelişi için ödenecek yol parasının istisna tutarı 17,00 TL. olarak belirlendi.  (01/07/2022-31/12/2022 için 25,50TL.)

 

BİNEK OTO İLE İLGİLİ HÜKÜMLER  :    

01/01/2022 Tarihinden itibaren kiralanan binek otoların kira bedelinin en fazla 8.000.-TL sına kadar olan kısmı giderleştirilebilecek.

01/01/2022 Tarihinden itibaren kiralanan veya şirket aktifinde kayıtlı olan binek otoların her türlü giderinin %70’i gider kaydedilmesi devam ediyor.

01/01/2022 Tarihinden itibaren binek oto alımlarında ödenen ÖTV+KDV tutarının en fazla 200.000.-TL.sı giderleştirilebilecek. Amortismanları ise ÖTV ve KDV hariç en fazla            230.000.- TL. değer üzerinden ayrılabilecek.

ÖTV ve KDV nin maliyete eklenmesi veya 2. El Araç alımlarında 430.000.- TL. lık kısmına isabet eden amortisman gider olabilecek.

 

VERGİDE UYUMLU MÜKELLEFLERİN YARARLANDIĞI %5 LİK VERGİ İNDİRİMİ TUTARI; 01/01/2022 TARİHİNDEN İTİBAREN VERİLECEK YILLIK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNE UYGULANMAK ÜZERE 2.000.000.-TL. YI AŞAMAYACAK.

 

İHRACAT BEDELİNİN 180 GÜN İÇERİSİNDE TÜRKİYE’DE BİR BANKA HESABINA GELMESİ VE BANKADAN “İHRACAT BEDELİ KABUL BELGESİ” ALINMASI YETERLİ OLACAKTIR. 

 

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ORANLARI :     2022

MATRAH

                        VERGİNİN ORANI (%)

VERASET YOLU İLE    

            İVAZSIZ        

İlk                       500.000 TL için

 1

10

Sonra gelen     1.200.000 TL için

3

15

Sonra gelen     2.500.000 TL için

5

20

Sonra gelen     4.900.000 TL için 

7

25

Sonra gelen     9,100.000 TL. Üstü

10

30

 

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNALARI

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 455.635 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 911.830 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 10.491 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında          Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 10.491 TL

 

 

 2022 YILI DAMGA VERGİLERİ

 Damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 4.814.234,00 Türk Lirası olmuştur.

 

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

 

 

I. Akitlerle ilgili kâğıtlar

 

A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar:

 

1.Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir  kağıda taalluk edenler dahil)

(Binde 1,89)

6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,89)

7. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)

(Binde 9,48)

8. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri 

(Binde 0)

9. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler

(Binde 9,48)

10. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:

 

a) Taksitle satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri

(Binde 0 )

c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri

(Binde 9,48)

ç) Paket tur sözleşmeleri  

(Binde 9,48)

d) Abonelik sözleşmeleri 

(Binde 9,48)

e) Mesafeli satış sözleşmeleri 

(Binde 9,48)

11. (Ek:6728/28. Md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler 

(Binde 9,48)

12. (Ek:6728/28. Md.-Yürürlük: 09/08/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

 

a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri    

(Binde 9,48)

b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

13. (Ek:6728/28. Md.-Yürürlük: 09/08/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

 

a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)

b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)

14. (Ek:6824/5. Md.-Yürürlük: 8/3/2017 ) Resmi şekilde düzenlene kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri

(Binde 0)

15. (Ek:6824/5. Md.-Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri

(Binde 0)

16. (Ek:6824/5. Md.-Yürürlük: 8/3/2017) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri

(Binde 0)

17. (Ek: 6824/5. Md.-Yürürlük: 8/3/2017) Yapı denetim hizmet sözleşmeleri

(Binde 0)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

1.Tahkimnameler                                                                      

(132,30 TL)

2.Sulhnameler                                                                            

(132,30 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)                 

(744,10 TL)

                                                        

 

II. Kararlar ve mazbatalar

 

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

 

 a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 9,48)

 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(132,30 TL)

2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen parantez içi hüküm. Yürürlük: 09.08.2016) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)

(Binde 5,69)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

 

1. Ticari ve mütedavil senetler:

 

a) Emtia senetleri:

 

    aa) Makbuz senedi (Resepise)

(45,40 TL)

    ab) Rehin senedi (Varant)

(26,80 TL)

    ac) İyda senedi

(4,20 TL)

    ad) Taşıma senedi

(1,00 TL)

b) Konşimentolar

(26,80 TL)

c)Deniz ödüncü senedi

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 9,48)

2. Ticari belgeler:

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(45,40 TL)

b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

ba) Bilançolar

(102,00 TL)

bb) Gelir tabloları

(48,70 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(48,70 TL)

c) Barnameler

(4,70 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(19,80 TL)

e) Ordinolar

(1,00 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları 

(19,80 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

 

1. Makbuzlar:

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

(1,00 TL)

b) Vergi beyannameleri: (Ek: 6728/28 md. Yürürlük: 09.08.2016) ((f) bendi dâhil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)

 

    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(132,30 TL)

    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri

(176,70 TL)

    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri

(87,30 TL)

    bd) Muhtasar beyannameler 

(87,30 TL)

    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

(87,30 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(176,70 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(64,80 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(65,80 TL)

f) (Değişik: 6728/28 md. Yürürlük: 09.08.2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler

(103,50 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

 

2022 yılı çalışmalarınızda başarılar dileriz.

TEKNİK SERBEST MUHASEBECİLİK
MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM LTD.ŞTİ.

 

 

ÖNCEKİ YILA İLİŞKİN PRATİK BİLGİLER

 

 

SGK MEVZUATI

ASGARİ ÜCRET :        

01/01/2021-31/12/2021…………….:  3.577,50 TL

                                                                                                        

 

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2021

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2021 Hesaplama
(01.01.2021 - 31.12.2021)

Medeni Durum

Aylık Tutar

Bekar

268,31 TL

Evli eşi çalışmayan

321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu

362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu

402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu

456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu

456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu

456,13 TL

Evli eşi çalışan

268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu

308,56 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu

348,81 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu

402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu

429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu

456,13 TL

 

SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ ALT SINIR:

01/01/2021-31/12/2021…………….:    3,577,50 TL

SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ ÜST SINIRI:

01/01/2021-31/12/2021…………….:   26.831,40 TL

KIDEM TAZMİNATI TAVANI:

01/01/2021-30/06/2021……………......: 7.638,96 TL

01/07/2021-31/12/2021.................:  8.284,51 TL

 

SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI, ÇOCUK VE AİLE ZAMMI

Dönemler

Yemek Parası (Günlük)

Çocuk Zammı (Aylık)

Aile Zammı (Aylık)

01.01.2021-31.12.2021

7,16 TL

       71,55 TL    

    357,75 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 VERGİ MEVZUATI                          

                                                       GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ

 

Ücretliler İçin Uygulanacak 2021 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

24.000 TL'ye kadar

Yüzde 15

53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası

Yüzde 20

190.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL, fazlası

Yüzde 27

650.000 TL'nin 190.000 TL'si için 46.390 TL, fazlası

Yüzde 35

650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 207.390 TL, fazlası

Yüzde 40

Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2021 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

24.000 TL'ye kadar

Yüzde 15

53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası

Yüzde 20

130.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL, fazlası

Yüzde 27

650.000 TL'nin 130.000 TL'si için 30.190 TL, fazlası

Yüzde 35

650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 212.190 TL, fazlası

Yüzde 40

 

 2021 YILI 

DİKKATE ALINACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI:        %9,11

YAZAR KASA FİŞİ ÜST SINIRI……….......………........….:   1.500,00 TL

DEMİRBAŞ GİDER YAZMA SINIRI……….………........……:  1.500,00TL

 

KONUT KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA:

2020 YILI İÇİN 6,600,00 TL

2021 YILI İÇİN 7.000,00 TL

 (DİKKAT : 2021 Mart ayında verilecek olan Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde beyan edilecek olan 2020 yılına ait konut kira gelirlerine uygulanacak olan istisna tutarı 6,600 TL. dir.)

 

DEĞER ARTIŞ KAZANCI İSTİSNASI   ...... 19.000,00 TL.  (2020 için 18.000TL.)

Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2021 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 43.000 TL olarak tespit edilmiştir. (2020 için 40.000 TL)

Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2021 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 2.800 TL olarak tespit edilmiştir. 2020 için 2.600 TL)

 

İNDİRİMLİ ORANLI KDV İADESİNDE ALT SINIR 18.900,00TL    (2020 için 17.300TL)

 

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YEMEK VE YOL PARASI

2021 yılı için müstesna yemek bedeli; 25,00 TL olarak açıklandı. Gelir Vergisi Kanunu’nda düzenlenmiş olan Vergiden Müstesna Yemek Bedeli, işyerinde veya işyerine bağlı birimlerde, işveren tarafından yemek verilmesi halinde, çalışanlara günlük uygun görülen tutarlar vergiden istisna tutulmuştur. 2021 yılı için 25,00 TL’nin (KDV Hariç) üzerinde yemek ödemesi yapılması halinde bu Müstesna tutarını aşan tutar kadar ki kısım vergiye tabi kabul edilmektedir. 

Personele işe gidiş gelişi için ödenecek yol parasının istisna tutarı 13,00 TL. olarak belirlendi.

 

BİNEK OTO İLE İLGİLİ HÜKÜMLER  :    

01/01/2021 Tarihinden itibaren kiralanan binek otoların kira bedelinin en fazla 6.000.-TL sına kadar olan kısmı giderleştirilebilecek.

01/01/2021 Tarihinden itibaren kiralanan veya şirket aktifinde kayıtlı olan binek otoların her türlü giderinin %70’i gider kaydedilmesi devam ediyor.

01/01/2021Tarihinden itibaren binek oto alımlarında ödenen ÖTV+KDV tutarının en fazla 150.000.-TL.sı giderleştirilebilecek. Amortismanları ise ÖTV ve KDV hariç en fazla            170.000.- TL. değer üzerinden ayrılabilecek.

ÖTV ve KDV nin maliyete eklenmesi veya 2. El Araç alımlarında 320.000.- TL. lık kısmına isabet eden amortisman gider olabilecek.

 

%5 LİK VERGİ İNDİRİMİ TUTARI; 01/01/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN VERİLECEK YILLIK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNE UYGULANMAK ÜZERE 1.500.000.-TL. YI AŞAMAYACAK.

 

İHRACAT BEDELİNİN 180 GÜN İÇERİSİNDE TÜRKİYE’DE BİR BANKA HESABINA GELMESİ VE BANKADAN “İHRACAT BEDELİ KABUL BELGESİ” ALINMASI YETERLİ OLACAKTIR. (31/12/2019 Resmi Gazete’de tebliğ ve “İhracat bedeli kabul belgesi örneği mevcuttur.)

 

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ORANLARI :     2021

MATRAH

                        VERGİNİN ORANI (%)

VERASET YOLU İLE    

            İVAZSIZ        

İlk                       380.000 TL için

 1

10

Sonra gelen       900.000 TL için

3

15

Sonra gelen    1.900.000 TL için

5

20

Sonra gelen    3.600.000 TL için 

7

25

Sonra gelen    6.780.000 TL. Üstü

10

30

 

 2021 YILI DAMGA VERGİLERİ

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

 

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

 

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

(Binde 1,89)

6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,89)

7. (Ek:6728/28. md.Yürürlülük: 9/8/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar ahil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)

(Binde 9,48)

8. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri

(Binde 0)

9. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) Resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler

(Binde 9,48)

10. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:

a) Taksitle satış sözleşmeleri (Binde 9,48)
b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri (Binde 0)
c) Devre tatil ve uzun süreli tatil sözleşmeleri (Binde 9,48)
ç) Paket tur sözleşmeleri (Binde 9,48)
d) Abonelik sözleşmeleri (Binde 9,48)
e) Mesafeli satış sözleşmeleri (Binde 9,48)

 

11. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)

12. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri
b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

13. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler
b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)

14. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri

(Binde 0)

15. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri

(Binde 0)

16. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri

(Binde 0)

17. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri

(Binde 0)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

1. Tahkimnameler

(97,20 TL)

2. Sulhnameler

(97,20 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)

(546,40 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar

 

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

 

a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 9,48)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(97,20 TL)

2. İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 5,69)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

 

1. Ticari ve mütedavil senetler:

 

a) Emtia senetleri:

 

aa) Makbuz senedi (Resepise)

(33,40 TL)

ab) Rehin senedi (Varant)

(19,70 TL)

ac) İyda senedi

(3,10TL)

ad) Taşıma senedi

(0,80 TL)

b) Konşimentolar

(19,70 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 9,48)

2. Ticari belgeler:

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(33,40 TL)

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

ba) Bilançolar

(74,90 TL)

bb) Gelir tabloları

(35,80 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(35,80 TL)

c) Barnameler

(3,10 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(14,60 TL)

e) Ordinolar

(0,80 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(14,60 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

 

1. Makbuzlar:

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

(0,80 TL)

b) Vergi beyannameleri:

 

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(97,20 TL)

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

(129,80 TL)

bc) Katma değer vergisi beyannameleri

(64,10 TL)

bd) Muhtasar beyannameler

(64,10 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

(64,10 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(129,80 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(47,60 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(47,60 TL)

f) (Değişik: 6728/28. md Yürürlük:9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler.

 

(76,00 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

(0,80 TL)

 

 

TEKNİK SERBEST MUHASEBECİLİK

MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM LTD.ŞTİ.