Pratik Bilgiler

 

2020

 

PRATİK BİLGİLER

01/01/2020

SİRKÜLER 2020/01

                                                                                

KONUSU: 2020 Uygulamadaki Değişiklikler

 

Değerli müşterilerimiz,

Muhasebe yetkilileri,

Bildiğiniz üzere vergi ve sosyal güvenlik mevzuatında birçok hadlerde her yıl değişiklikler yapılmaktadır. Bu değişiklikler 2020 yılına ilişkin uygulamalarda karşınıza çıkabilecek olan konular seçilerek bir özet halinde aşağıda belirtilmiştir. Uygulamalarınızda dikkate alınmasını önemle rica ederiz.

 

SGK MEVZUATI

ASGARİ ÜCRET :        

01/01/2020-31/12/2020…………….:  2.943.- TL

                                                                                                        

01/01/2020-31/12/2020 DÖNEMİ İÇİN AYLIK ASGARİ GECİM İNDİRİMİ

DURUMU

AGİ

 Bekâr

220,73

 Evli, Eşin Geliri Olan,

220,73

 Evli, Eşin Geliri Olan, Bir Çocuk

253,83

 Evli, Eşin Geliri Olan, İki Çocuk

286,94

 Evli, Eşin Geliri Olan, Üç Çocuk

331,09

 Evli, Eşin Geliri Olan, Dört Çocuk

353,16

 Evli, Eşin Geliri Olan, Beş Çocuk

375,23

 Evli, Eşin Geliri Olmayan,

264,87

 Evli, Eşin Geliri Olmayan, Bir Çocuk

297,98

 Evli, Eşin Geliri Olmayan, İki Çocuk

331,09

 Evli, Eşin Geliri Olmayan, Üç Çocuk

375,23

 Evli, Eşin Geliri Olmayan, Dört Çocuk

375,23

 Evli, Eşin Geliri Olmayan, Beş Çocuk

375,23

 

SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ ALT SINIR:

01/01/2019-31/12/2019…………….:        2.943 TL

SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ ÜST SINIRI:

01/01/2019-31/12/2019…………….:  22.072,50 TL

KIDEM TAZMİNATI TAVANI:

01/01/2020-30/06/2020……………....: ............. TL

01/07/2020-31/12/2020...............: .................... TL

 

SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI, ÇOCUK VE AİLE ZAMMI

Dönemler

Yemek Parası (Günlük)

Çocuk Zammı (Aylık)

Aile Zammı (Aylık)

01.01.2020-31.12.2020

 5,89 TL

       58,86 TL    

    294,30 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 VERGİ MEVZUATI                          

                                                       GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ

 

2019 GELİRLERİNE UYGULANACAK

18.000 TL'ye kadar

% 15

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

% 20

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL (ücret gelirlerinde

148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası

% 27

500.000 TL'nin 98.000 TL'si için 22.760 TL (ücret gelirlerinde

500.000 TL'nin 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası

% 35

500.000 TL'den fazlasının 500.000 TL'si için 163.460 TL (ücret gelirlerinde

500.000 TL'den fazlasının 500.000 TL'si için 159.460 TL), fazlası

% 40

 

2020 GELİRLERİNE UYGULANACAK

22.000 TL'ye kadar                                                                                                                                                             % 15

49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası                                                                                                                  % 20

120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde 180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL), fazlası                % 27

600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 27.870 TL (ücret gelirlerinde 600.000 TL'nin 180.000 TL'si için 44.070 TL) fazlası          %35

600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL (ücret gelirlerinde 600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 191.070 TL) fazlası                                                                                                                                                                                 %40

 

2020 YILI 

DİKKATE ALINACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI:      %22,58

FATURA DÜZENLEME ALT SINIRI……………...………….: 1.400 TL

YAZAR KASA FİŞİ ÜST SINIRI……….......………........….:   1.400 TL

DEMİRBAŞ GİDER YAZMA SINIRI……….………..……….:  1.400TL

 

KONUT KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA:

2019 YILI İÇİN 5.400,00 TL

2020 YILI İÇİN 6,600,00 TL

 (DİKKAT : 2020 Mart ayında verilecek olan Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde beyan edilecek olan 2019 yılına ait konut kira gelirlerine uygulanacak olan istisna tutarı 5.400 TL. dir.)

 

DEĞER ARTIŞ KAZANCI İSTİSNASI (2020 Gelirleri İçin)  ...... 18.000,00 TL. (2019 için 14.800TL.)

 

İNDİRİMLİ ORANLI KDV İADESİNDE ALT SINIR 17.300     (2019 için 14.100)

 

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YEMEK VE YOL PARASI

2020 yılı için müstesna yemek bedeli; 23,00 TL olarak açıklandı. Gelir Vergisi Kanunu’nda düzenlenmiş olan Vergiden Müstesna Yemek Bedeli, işyerinde veya işyerine bağlı birimlerde, işveren tarafından yemek verilmesi halinde, çalışanlara günlük uygun görülen tutarlar vergiden istisna tutulmuştur. 2020 yılı için 23,00 TL’nin (KDV Hariç) üzerinde yemek ödemesi yapılması halinde bu Müstesna tutarını aşan tutar kadar ki kısım vergiye tabi kabul edilmektedir. 

Personele işe gidiş gelişi için ödenecek yol parasının istisna tutarı 12,00 TL. olarak belirlendi.

 

BİNEK OTO İLE İLGİLİ HÜKÜMLER  :    

01/01/2020 Tarihinden itibaren kiralanan binek otoların kira bedelinin en fazla 5.500.-TL sına kadar olan kısmı giderleştirilebilecek.

01/01/2020 Tarihinden itibaren kiralanan veya şirket aktifinde kayıtlı olan binek otoların her türlü giderinin %70’i gider kaydedilebilecek.

01/01/2020 Tarihinden itibaren binek oto alımlarında ödenen ÖTV+KDV tutarının en fazla 140.000.-TL.sı giderleştirilebilecek. Amortismanları ise ÖTV ve KDV hariç en fazla 160.000.- TL. değer üzerinden ayrılabilecek.

ÖTV ve KDV nin maliyete eklenmesi veya 2. El Araç alımlarında 300.000.- TL. lık kısmına isabet eden amortisman gider olabilecek.

 

%5 LİK VERGİ İNDİRİMİ TUTARI; 01/01/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN VERİLECEK YILLIK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNE UYGULANMAK ÜZERE 1.400.000.-TL. YI AŞAMAYACAK.

 

  

İHRACAT BEDELLERİNİN BANKAYA SATILMASI UYGULAMASINA 6 AY SÜRE İLE SON VERİLDİ.

İHRACAT BEDELİNİN 180 GÜN İÇERİSİNDE TÜRKİYE’DE BİR BANKA HESABINA GELMESİ VE BANKADAN “İHRACAT BEDELİ KABUL BELGESİ” ALINMASI YETERLİ OLACAKTIR. (31/12/2019 Resmi Gazete’de tebliğ ve “İhracat bedeli kabul belgesi örneği mevcuttur.)

 

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ORANLARI :     2020

MATRAH

                        VERGİNİN ORANI (%)

VERASET YOLU İLE    

            İVAZSIZ        

İlk                       350.000 TL için

 1

10

Sonra gelen       850.000 TL için

3

15

Sonra gelen    1.800.000 TL için

5

20

Sonra gelen    3.300.000 TL için 

7

25

Sonra gelen    6.300.000 TL. Üstü

10

30

 

 

 2020 YILI DAMGA VERGİLERİ

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

 

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

 

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

(Binde 1,89)

6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,89)

7. (Ek:6728/28. md.Yürürlülük: 9/8/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar ahil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)

(Binde 9,48)

8. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri

(Binde 0)

9. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) Resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler

(Binde 9,48)

10. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:

a) Taksitle satış sözleşmeleri                              (Binde 9,48)
b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri               (Binde 0)
c) Devre tatil ve uzun süreli tatil sözleşmeleri      (Binde 9,48)
ç) Paket tur sözleşmeleri                                   (Binde 9,48)
d) Abonelik sözleşmeleri                                    (Binde 9,48)
e) Mesafeli satış sözleşmeleri                             (Binde 9,48)

 

11. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)

12. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri
b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

13. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler
b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)

14. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri

(Binde 0)

15. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri

(Binde 0)

16. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri

(Binde 0)

17. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri

(Binde 0)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

1. Tahkimnameler

(89,10 TL)

2. Sulhnameler

(89,10 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)

(500,80 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar

 

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

 

a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 9,48)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(89,10 TL)

2. İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 5,69)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

 

1. Ticari ve mütedavil senetler:

 

a) Emtia senetleri:

 

aa) Makbuz senedi (Resepise)

(30,70 TL)

ab) Rehin senedi (Varant)

(18,10 TL)

ac) İyda senedi

( 2,90TL)

ad) Taşıma senedi

(0,80 TL)

b) Konşimentolar

(18,10 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 9,48)

2. Ticari belgeler:

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(30,70 TL)

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

ba) Bilançolar

(68,70 TL)

bb) Gelir tabloları

(32,90 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(32,90 TL)

c) Barnameler

( 2,90 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(13,40 TL)

e) Ordinolar

( 0,80 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(13,40 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

 

1. Makbuzlar:

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

(0,80 TL)

b) Vergi beyannameleri:

 

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(89,10 TL)

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

(119,00 TL)

bc) Katma değer vergisi beyannameleri

(58,80 TL)

bd) Muhtasar beyannameler

(58,80 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

(58,80 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(119,00 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(43,70 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(43,70 TL)

f) (Değişik: 6728/28. md Yürürlük:9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler.

 

(69,70 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

(0,80 TL)

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

PRATİK BİLGİLER

04/01/2019

SİRKÜLER 2019/01 PRATİK BİLGİLER


                                                                                

KONUSU: 2019 Uygulamadaki Değişiklikler

Değerli müşterilerimiz,

Muhasebe yetkilileri,

Bildiğiniz üzere vergi ve sosyal güvenlik mevzuatında birçok hadlerde her yıl değişiklikler yapılmaktadır. Bu değişiklikler 2019 yılına ilişkin uygulamalarda karşınıza çıkabilecek olan konular seçilerek bir özet halinde aşağıda belirtilmiştir. Uygulamalarınızda dikkate alınmasını önemle rica ederiz.

SGK MEVZUATI

ASGARİ ÜCRET :        

01/01/2019-31/12/2019…………….:  2.558,40 TL

  

 

01/01/2019-31/12/2019 DÖNEMİ İÇİN AYLIK ASGARİ GECİM İNDİRİMİ

 

 

Bekar

191,88 TL

Bekar/Evli, eşi çalışan

191,88 TL

Bekar/Evli, eşi çalışan, 1 çocuk

220,66 TL

Bekar/Evli, eşi çalışan, 2 çocuk

249,44 TL

Bekar/Evli, eşi çalışan, 3 çocuk

287,82 TL

Bekar/Evli, eşi çalışan, 4 çocuk

307,01 TL

Bekar/Evli, eşi çalışan, 5 çocuk

326,20 TL

Evli, eşi çalışmayan

230,26 TL

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuk

259,04 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuk

287,82 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuk

326,20 TL

 

 

SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ ALT SINIR:

01/01/2019-31/12/2019…………….:  2.558,40 TL

 

 

SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ ÜST SINIRI:

01/01/2019-31/12/2019…………….:  19.188,00 TL

 

KIDEM TAZMİNATI TAVANI:

01/01/2019-30/06/2019……………....: 6.017,60 TL

01/07/2019-31/12/2019...............: 6.379,86 TL

 

SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI, ÇOCUK VE AİLE ZAMMI

Dönemler

Yemek Parası (Günlük)

Çocuk Zammı (Aylık)

Aile Zammı (Aylık)

01.01.2019-31.12.2019

 5,12 TL

       51,17 TL    

    255,84 TL

 

 

 

 

 VERGİ MEVZUATI   

   2019 yılında elde edilecek gelirlere uygulanacak olan

GELİR VERGİSİ ORANLARI (ÜCRET DIŞI KAZANÇLAR)

 

18.000 TL'ye kadar

15%

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

20%

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası

27%

98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, fazlası

35%

 

 GELİR VERGİSİ ORANLARI (ÜCRETLİLER İÇİN)

 

 

18.000 TL'ye kadar

15%

 

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

20%

148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası

27%

 

148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL, fazlası

35%

 

       

 

 

FATURA DÜZENLEME ALT SINIRI……………...………….: 1.200 TL

YAZAR KASA FİŞİ ÜST SINIRI……….......………........….: 1.200 TL

DEMİRBAŞ GİDER YAZMA SINIRI……….………..……….: 1.200TL

 

 

KONUT KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA:

2019 YILI İÇİN 5.400,00 TL

(DİKKAT : 2019 Mart ayında verilecek olan Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde beyan edilecek olan 2018 yılına ait konut kira gelirlerine uygulanacak olan istisna tutarı 4.400 TL. dir.)

 

2019 yılı için müstesna yemek bedeli; 19,00 TL olarak açıklandı. Gelir Vergisi Kanunu’nda düzenlenmiş olan Vergiden Müstesna Yemek Bedeli, işyerinde veya işyerine bağlı birimlerde, işveren tarafından yemek verilmesi halinde, çalışanlara günlük uygun görülen tutarlar vergiden istisna tutulmuştur. 2019 yılı için 19,00 TL’nin (KDV Hariç) üzerinde yemek ödemesi yapılması halinde bu Müstesna tutarını aşan tutar kadar ki kısım vergiye tabi kabul edilmektedir. 

 

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ORANLARI :     

MATRAH

                        VERGİNİN ORANI (%)

VERASET YOLU İLE    

                 İVAZSIZ        

İlk                     290.000 TL için

 1

10

Sonra gelen    700.000 TL için

3

15

Sonra gelen 1.500.000 TL için

5

20

Sonra gelen 2.700.000 TL için 

7

25

Sonra gelen 5.190.000 TL. Üstü

10

30

 

 

  2019 YILI DAMGA VERGİLERİ

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

 

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

 

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

(Binde 1,89)

6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,89)

7. (Ek:6728/28. md.Yürürlülük: 9/8/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar ahil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)

(Binde 9,48)

8. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri

(Binde 0) (1)

9. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) Resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler

(Binde 9,48)

10. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:

a) Taksitle satış sözleşmeleri (Binde 9,48)
b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri (Binde 0) (1)
c) Devre tatil ve uzun süreli tatil sözleşmeleri (Binde 9,48)
ç) Paket tur sözleşmeleri (Binde 9,48)
d) Abonelik sözleşmeleri (Binde 9,48)
e) Mesafeli satış sözleşmeleri (Binde 9,48)

 

11. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)

12. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri
b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

13. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler
b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)

14. 14. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri

(Binde 0)(î)

15. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri

(Binde 0)(î)

16. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri

(Binde 0)(î)

17. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri

(Binde 0)(î)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

1. Tahkimnameler

(72,70 TL)

2. Sulhnameler

(72,70 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)

(408,60 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar

 

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

 

a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 9,48)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(72,70 TL)

2. İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 5,69)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

 

1. Ticari ve mütedavil senetler:

 

a) Emtia senetleri:

 

aa) Makbuz senedi (Resepise)

(25,10 TL)

ab) Rehin senedi (Varant)

(14,80 TL)

ac) İyda senedi

(2,40TL)

ad) Taşıma senedi

(0,70 TL)

b) Konşimentolar

(14,80 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 9,48)

2. Ticari belgeler:

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(25,10 TL)

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

ba) Bilançolar

(56,10 TL)

bb) Gelir tabloları

(26,90 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(26,90 TL)

c) Barnameler

(2,40 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(11,00 TL)

e) Ordinolar

(0,70 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(11,00 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

 

1. Makbuzlar:

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

(0,70 TL)

b) Vergi beyannameleri:

 

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(72,70 TL)

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

(97,10 TL)

bc) Katma değer vergisi beyannameleri

(48,00 TL)

bd) Muhtasar beyannameler

(48,00 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

(48,00 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(97,10 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(35,70 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(35,70 TL)

f) (Değişik: 6728/28. md Yürürlük:9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler.

 

(56,90 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

(0,70 TL)

 

 

2019 yılı çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

TEKNİK SERBEST MUHASEBECİLİK

MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM LTD.ŞTİ.