Finansman Gider Kısıtlaması 01/01/2021 de uygulamaya girdi

490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;
1Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan
kısma münhasır olmak üzere , yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının%10’u gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınamayacaktır.
Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama,faktöring ve finansman şirketleri kapsam dışındadır.
2021/1'inci Geçici Vergilendirme Dönemi Beyanlarından itibaren bu durum dikkate alınmalıdır.
 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 41'inci maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde; Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma
münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon , vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında
yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmının gider olarak indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 11'nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde;
kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleridışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma
münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancıkaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında
yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmının Kurum kazancının tespitinde indiriminin mümkün olmadığı
belirtilmiştir.
Cumhurbaşkanı söz konusu yetkisini 04.02.2021 tarih ve 31385 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kullanmış olup;
1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10 ’u kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınamayacaktır. 
Karar yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.